U lijkt zich te bevinden in <country>

Bezoek uw lokale TENA-website voor lokale informatie.

Language
NL |  FR

Algemene voorwaarden

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
SCA Hygiene Products NV
Culliganlaan 1D
B-1831 Diegem

Statutaire zetel: Stockholm, Zweden
Reg. nr.: 556012-6293

In dit document zijn verwijzingen naar “SCA”, “ons” of “we/wij” verwijzingen naar Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) als provider van deze webpagina (“Site”) tenzij een bepaalde Site of andere service een andere onderneming vermeldt, waardoor “SCA” naar deze onderneming verwijst. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met betrekking tot Sites en andere services die naar deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen.
 
Met betrekking tot het aanbieden van haar Site en deze gebruiksvoorwaarden hanteert SCA het Zweedse recht. Bedenk, aangezien de SCA Group wereldwijd ondernemingen heeft, wel dat als er een ander bedrijf wordt vermeld als provider van een bepaalde Site of service, de nationale wetgeving van het land waarin deze onderneming gevestigd is andersoortige of aanvullende bepalingen kan voorschrijven. In dergelijke situaties geldt de nationale geldende wetgeving en wordt deze voor zover vereist door deze onderneming nageleefd.
 
Juridische verklaring
 
Het materiaal op deze Site wordt door SCA als een service aan haar klanten ter beschikking gesteld en mag uitsluitend ter informatie worden gebruikt. Met betrekking tot het downloaden van exemplaren ervan gelden de onderstaande bepalingen.
 
Door het downloaden van materiaal van deze Site stemt u in met deze voorwaarden. Als dat niet het geval is, gebruik de Site dan niet en download geen materialen ervandaan.

Informatie m.b.t. handelsmerken
 
Alle namen, logo’s en handelsmerken zijn het eigendom van SCA, haar meeverbonden ondernemingen, gerelateerde bedrijven of haar licentiehouders of joint venture-partners.
 
SCA’s handelsmerken en merknamen mogen uitsluitend worden gebruikt zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van SCA.
 
Voor het gebruik van SCA’s handelsmerken in reclame voor en promotie van SCA’s producten is de juiste bevestiging van toestemming vereist.
 
Beperkt gebruik/licentie voor één exemplaar
 
Alle content op deze Site, zoals tekst, grafische vormgeving, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is het eigendom van SCA of haar contentproviders en wordt beschermd door de Zweedse en internationale auteursrechtwetgeving. Onbevoegd gebruik of verspreiding van materiaal op deze Site kan een inbreuk zijn op auteursrecht-, handelsmerk- en/of andere wetgeving en kan civielrechtelijke alsmede strafrechtelijke gevolgen hebben.
Deze Site of een gedeelte van deze Site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins commercieel worden geëxploiteerd dan uitdrukkelijk schriftelijk door SCA is toegestaan. U mag één exemplaar van de informatie op SCA-Sites uitsluitend voor eigen, niet-commercieel, intern gebruik op één enkele computer downloaden.
 
U mag de informatie niet voor commerciële doeleinden wijzigen, gebruiken of overdragen; evenmin mag u verklaringen m.b.t. het auteursrecht of andere eigendomsrechtelijke verklaringen uit de informatie schrappen. U stemt ermee in dat u ervoor verantwoordelijk bent dat het materiaal niet onbevoegd wordt gekopieerd en dan alle medewerkers en aannemers - indien van toepassing - binnen uw organisatie zich aan deze beperkingen houden.
 
U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende auteursrechtwetgeving. Met het oog op het doorlezen van deze Site staan wij u toe om bij wijze van noodzakelijk incident kopieën van deze Site te maken en om voor persoonlijk gebruik een exemplaar van een zodanig groot gedeelte van de Site af te drukken als voor eigen gebruik redelijk is. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. Het is zonder onze schriftelijke toestemming niet toegestaan deze Site op te nemen of een koppeling naar een andere pagina dan de beginpagina ervan aan te maken.
 
SCA verleent u geen enkel expliciet of impliciet recht krachtens patenten, auteursrechten, handelsmerken of andere informatie m.b.t. handelsgeheimen.
 
Afwijzing van garanties

De informatie in deze voorwaarden is “as is” zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, waaronder garanties van verkoopbaarheid, non-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een specifiek doel. Indien SCA een koppeling naar een externe webpagina opneemt, is een dergelijke koppeling uitsluitend bedoeld ten dienste van de gebruiker en is SCA niet aansprakelijk voor de content of nauwkeurigheid van de informatie op deze webpagina.
 
In geen geval is SCA aansprakelijk voor ongeacht welke schade, zoals, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of verlies van informatie voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de informatie, zelfs indien SCA van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld is.
 
Voorts garandeert SCA niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische vormgeving, koppelingen of andere punten die onderdeel van deze informatie kunnen zijn. SCA mag te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen in deze content of de daarin beschreven producten aanbrengen. SCA verplicht zich niet tot het bijwerken van de informatie of ander op deze Site geplaatst materiaal.
 
Door de gebruiker ingezonden materiaal
 
Materiaal, informatie of andere communicatie dat/die u naar deze Site overdraagt of erop plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalty’s, onherroepelijk, geheel onder licentie uitgeefbaar en zonder eigendomsrechten (“Communicatie”). SCA heeft geen plichten ten aanzien van de Communicatie.
 
Het staat SCA vrij om Communicatie, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en al hetgeen hierin vervat is voor alle mogelijk commerciële en niet-commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren, distribueren, op te nemen en/of anderszins te gebruiken.
 
Als u persoonsgebonden gegevens naar deze Site of anderszins naar SCA verzendt, stemt u er bij deze mee in dat SCA dergelijke gegevens gebruikt voor het evalueren van uw informatie en het verhandelen van SCA’s producten en services, waaronder het recht tot het overdragen van de gegevens naar het buitenland en het plaatsen van uw persoonsgebonden gegevens op het Internet. Conform het Zweedse recht is SCA verantwoordelijk voor het als zodanig verwerken van persoonsgebonden gegevens en u kunt bij onjuiste gegevens of andere zaken met betrekking tot persoonsgebonden gegevens contact opnemen met SCA.
 
U mag geen Communicatie plaatsen die kan worden beschouwd als aanstootgevend of een inbreuk op de privacy van anderen of die kan worden beschouwd als commerciële marketing of die op enigerlei wijze illegaal of ongepast is. SCA wist dergelijke communicatie wanneer we deze waarnemen en we behouden ons het recht voor om u uit te sluiten als gebruiker van onze Site of service.
Voor het gebruik van externe service, zoals Facebook, kunnen de externe voorwaarden ook van toepassing zijn. Zo verklaart Facebook zijn “Voorwaarden en beleidsregels” geldig voor alle bezoekers en gebruikers van Facebook, en we raden u aan om deze voorwaarden voorafgaand aan het gebruik van een dergelijke externe service door te lezen.
 
Overige
 
SCA mag deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze geplaatste versie bij te werken.
 
SCA behoudt zich te allen tijde geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor tot (1) wijzigen van deze Juridische Verklaring; (2) controleren en verwijderen van geplaatst materiaal; en/of (3) niet meer beschikbaar stellen van de Site.
 
Indien blijkt dat een begrip, voorwaarde of bepaling in deze Juridische verklaring onwettig, ongeldig, nietig of om ongeacht welke reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige begrippen, voorwaarden en bepalingen op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.